Family Healthcare of Hagerstown (FHH) uses an interpretation service for those patients whose primary language is not English. This service offers over 200 foreign languages and is available 24 hours a day, 7 days a week.

If you have a family member, over the age of 18, that you would prefer to translate for you, you will be asked to complete an Interpretation Release form. Please keep in mind that your family member may be asked to interpret complex medical terms. The professional interpreters we use have experience in medical interpretation.

Interpretation services are free of charge to all patients.

Spanish
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

Chinese
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務

Korean
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

Vietnamese
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn

French
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.

Tagalog
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

Russian
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

Amharic
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው
ቁጥር ይደውሉ

Kru (Bassa)
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa.

Ibo
Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka.

Yoruba
AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o.

Urdu
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال

Persian (Farsi)
توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

French Creole (Haitian Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.

Portuguese
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.

Arabic
: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان

Gujarati
�ચુ ના: જો તમે�જરાતી બોલતા હો, તો િન:�લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ�ઉપલબ્ધ છ.
ફોન કરો